Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
  • a. SHA: Sloephurenamsterdam.nl, een eenmanszaak van M. ’t Hoen, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57649669.
  • b. Wederpartij: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon die contractspartij is van SHA.
  • c. Partijen: SHA en Wederpartij gezamenlijk
  • d. Derde: ieder ander (rechts)persoon, niet zijden SHA of de Wederpartij.
  • e. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen SHA en de Wederpartij tot het organiseren en aanbieden dan wel verhuren van Diensten door SHA.
  • f. Dienst: iedere activiteit aangeboden door SHA.
  • g. Evenement: onder evenement wordt verstaan een bijzondere gelegenheid (zoals Koningsdag, Gaypride, Sail etc.) of gebeurtenis buiten het reguliere varen.
  • h. Boeking: een door de Wederpartij geplaatste reservering voor een van de Diensten van SHA.
  • i. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  • j. Wet en regelgeving: alle wetten (Scheepvaartverkeerswet Svw), regels zoals de Algemene vaarregels voor watersport en beroepsport en reglementen zoals Binnenvaartpolitiereglement

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van SHA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2 Alle aanbiedingen en offertes van SHA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijken worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
 • 2.3 SHA kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2.4 Eventuele algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de Wederpartij of waarnaar de Wederpartij enigerlei mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door SHA zijn aanvaard.
 • 2.5 Afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • 2.6 Nietigheid of ongeldigheid van delen van de Voorwaarden laten de geldigheid van andere bepalingen uit deze Voorwaarden onverlet.
 • 2.7 SHA is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worde (bij voorbaat) met de Wederpartij besproken.

Artikel 3. De Overeenkomst

 • 3.1 Een Overeenkomst tussen SHA en de Wederpartij kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen, waaronder ook de totstandkoming via de elektronische weg op sloephurenamsterdam.nl begrepen.
 • 3.2 Indien de Overeenkomst tot stand komt via een door SHA gemaakte vrijblijvende offerte, komt de Overeenkomst eerst tot stand, indien SHA de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
 • 3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van SHA en toezeggingen van Derden waarvan SHA geen wetenschap heeft kunnen hebben, binden SHA niet.
 • 3.4 Informatie in catalogi, brochures en op websites binden SHA, behoudens het bepaalde onder 3.3. Desondanks behoudt SHA het recht deze informatie te wijzigen voordat de Overeenkomst tot stand komt, mits de de Wederpartij hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. SHA is niet verantwoordelijk voor drukfouten.

Artikel 4. Levering, uitvoering, wijzigen en prijsverhogingen

 • 4.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij SHA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SHA dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst .
 • 4.2 SHA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden.
 • 4.3 SHA is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • 4.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SHA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 4.5 Indien SHA gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan SHA ter beschikking heeft gesteld.
 • 4.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SHA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. de Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • 4.7 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SHA gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SHA bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van SHA op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.
 • 4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SHA een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • 4.9 Indien SHA bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is SHA onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
 1. a. indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
 2. b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan SHA toekomende bevoegdheid of een op SHA rustende verplichting ingevolge de wet;
 3. c. in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij SHA alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. De boeking en bevestiging

 • 5.1 SHA neemt boekingen vooraf online of telefonisch aan, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De boeking is geldig voor Partijen vanaf het moment dat SHA de boeking schriftelijk of digitaal bevestigd heeft.
 • 5.2 Boekingen die online en telefonisch zijn gedaan, worden per e-mail bevestigd via het opgegeven e-mailadres. SHA is niet aansprakelijk, indien het door de Wederpartij ingevoerde of doorgegeven e-mailadres niet correct is of de bevestiging van de boeking wegens andere technische redenen niet aankomt.
 • 5.3 SHA kan in voorkomende gevallen bij het bevestigen van de boeking vragen om een aanbetaling. Bij het niet of niet tijdig betalen van een aanbetaling, blijft de Wederpartij gehouden de betalingsverplichting uit de Overeenkomst na te komen.
 • 5.4 SHA is gerechtigd maar niet verplicht om in het geval van niet of niet tijdige voldoening van de aanbetaling de Overeenkomst te annuleren door verzending van een schriftelijk of digitaal bericht van annulering.

 

Artikel 6. Betaling en incasso

 • 6.1 Betaling van het totale factuurbedrag dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door SHA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SHA aangegeven. De betaling dient in ieder geval volledig te zijn voldaan voor de in de Overeenkomst genoemde vervaldatum, doch uiterlijk 1 werkdag voordat de Overeenkomst tussen partijen wordt uitgevoerd. SHA is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • 6.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 6.3 SHA heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • 6.4 SHA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SHA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • 6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 6.6 Nadat de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SHA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden

 • 7.1 De Wederpartij kan de Boeking schriftelijk annuleren bij SHA.
 • 7.2 De Wederpartij kan de Boeking van een combinatie van arrangementen of een pakket alleen in het geheel annuleren en niet ieder deel afzonderlijk.
 • 7.3 In geval van annulering is de Wederpartij een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van:
 1. a. Meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst: 10% van de overeengekomen huursom.
 2. b. Tussen 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst: 20% van de overeengekomen huursom.
 3. c. tussen 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst: 33% van de overeengekomen huursom.
 4. d. tussen 2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de overeengekomen huursom.
 5. e. tussen 7-2 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst: 75% van de overeengekomen huursom.
  f. binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de overeengekomen huursom.
 • 7.4 In alle annuleringsgevallen, zoals vermeld in lid 7.3, geldt een minimum van € 75,- excl. BTW.
 • 7.5 Indien de Wederpartij tijdens een evenement (Koningsdag, Gaypride, Sail) de Overeenkomst annuleert, ongeacht het bepaalde in lid 7.3 en met uitzondering van het bepaalde in lid 7.9, wordt de Overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de Wederpartij 100% van de overeengekomen huursom verschuldigd is.
 • 7.6 Bij een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de Overeenkomst door de Wederpartij kosteloos schriftelijk worden opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% gelden de annuleringsbepalingen genoemd onder lid 7.3 van deze bepaling.
 • 7.7 Voor extra deelnemers die niet 48 uur voorafgaande aan de Diensten zijn aangemeld, zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. SHA beslist over het wel of niet toelaten van extra deelnemers, indien het aantal deelnemers dat op de aanbieding, offerte of de Overeenkomst is aangegeven, wordt overschreden.
 • 7.8 Indien de Wederpartij en de overige deelnemers niet op de met SHA afgesproken locatie en niet op het met SHA afgesproken tijdstijd aanwezig zijn, worden de dientengevolge door SHA extra gemaakte kosten aan de Wederpartij doorberekend. Zulks onverminderd het recht van SHA in een dergelijk geval de activiteit(en) te annuleren, waarbij de in het bepaalde van lid 7.3 genoemde percentages van overeenkomstige toepassing zijn.
 • 7.9 Bij extreem slechte weersomstandigheden (zoals code rood, windkracht 7 en hoger) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst onverwijld te annuleren zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.

Artikel 8. Tussentijds opzegging, ontbinding en opschorting

 • 8.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • 8.2 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 1. a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. b. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. d. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • 8.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • 8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 8.6 Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 11. De verplichtingen van de ondernemer

 

 • 11.1 Bij de aanvang van de huurperiode stelt SHA het vaartuig ter beschikking aan de Wederpartij. SHA draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 • 11.2 SHA is verplicht het vaartuig ten behoeve van de Wederpartij afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en Wederpartij overeengekomen vaargebied.
 • 11.3 SHA kan de Wederpartij vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

 

Artikel 12. De verplichtingen van de Wederpartij

 

 • 12.1 De Wederpartij dient over voldoende vaar-vaardigheden te beschikken. Indien de Wederpartij niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de Wederpartij in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben.
 • 12.2 De Wederpartij is verplicht de inventaris, vermeld op de door SHA aan de Wederpartij ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.
 • 12.3Vóór afvaart dient de Wederpartij de conditielijst voor akkoord te tekenen.
 • 12.4 Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan-wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de Wederpartij hiervan, vóór afvaart, de ondernemer in kennis te stellen.
 • 12.5 De Wederpartij gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De Wederpartij mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De Wederpartij mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van SHA.
 • 12.6 Aan het einde van de huurperiode draagt de Wederpartij het vaartuig over aan SHA op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 • 12.7 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
 • 12.8 De Wederpartij heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van SHA. SHA betaalt de Wederpartij de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.
 • 12.9 De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van SHA.
 • 12.10 De Wederpartij moet schade van welke aard dan ook, dan-wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan SHA mededelen.
 • 12.11 De Wederpartij moet zich houden aan de aanwijzingen van SHA tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van SHA.

Artikel 13. Gedragsregels en plichten Wederpartij

 • 13.1 De Wederpartij en deelnemers dienen zich tijdens de uit te voeren dienst en buiten de uit te voeren dienst, indien men zich bevindt op de door SHA in gebruik zijnde locaties of eigendommen, behoorlijk te gedragen.
 • 13.2 De Wederpartij en deelnemers dient alle aanwijzingen van SHA of haar ondergeschikten of ingeschakelde Derden correct en zonder uitstel op te volgen.
 • 13.3 Indien deze aanwijzingen niet opgevolgd worden, heeft SHA het recht de uitvoering van de dienst af te breken. De Wederpartij maakt in dit geval geen aanspraak op restitutie of compensatie.
 • 13.4 SHA is gerechtigd om de Wederpartij en deelnemers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn, van de door haar in gebruik zijnde gronden en zaken, waaronder maar niet uitsluitend steigers en vaartuigen te verwijderen.
 • 13.5 De toegang tot vaartuigen, steigers en (verkoop)locaties kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, indien dit door SHA noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade en hinder, zonder dat de Wederpartij recht heeft op restitutie of compensatie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • 14.1 Indien SHA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 14.2 SHA is uitsluitend aansprakelijk voor direct schade, mits sprake van opzet of grove schuld van SHA of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • 14.3 SHA is niet aansprakelijk voor:
 1. a. Diefstal of verlies van, of schade aan, eigendommen van de Wederpartij en/of deelnemers. Het meenemen van eigendommen is geheel op eigen risico;
 2. b. Schade veroorzaakt door dood of letsel van de Wederpartij en/of deelnemers, behoudens de gevallen waarin deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SHA;
 3. c. Schade die is ontstaan voor of na vertrek van de Wederpartij en/of deelnemers bij het betreden van, of het aanwezig zijn op de door SHA in gebruik zijnde gronden en zaken, waaronder maar niet uitsluitend steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen;
 4. d. Schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijden de uitvoering van Diensten;
 5. e. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van consumentenverkoop strekt deze beperking niet verder dan het bepaalde in artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. f. Enig doen of nalaten van haar ondergeschikten, hulppersonen als bedoeld in artikel 6:170 BW en andere personen, zoals eventuele ingeschakelde Derden, als bedoeld in artikel 6:171 BW.
  14.4 Alle door SHA georganiseerde Diensten vinden volledig voor eigen risico van de Wederpartij en deelnemers plaats.
  14.5 Het betreden van of het zich bevinden op de door SHA in gebruik zijnde gronden en objecten, zoals steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen is op eigen risico.
  14.6 In het geval SHA wel aansprakelijk is voor enige schade, als gevolg van opzet of grove schuld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. 14.7 De aansprakelijkheid van SHA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 15. Overmacht

 • 15.1 SHA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SHA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. SHA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SHA zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 15.3 SHA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 15.4 Indien SHA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SHA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Verjaringstermijn

 • 16.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SHA en de door SHA bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken Derden, één jaar.
 • 16.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij SHA van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 17. Vrijwaring

 • 17.1 De Wederpartij vrijwaart SHA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SHA toerekenbaar is.
 • 17.2 Indien SHA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SHA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SHA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SHA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 18. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 • 18.1 De Wederpartij dient ieder probleem dat tijdens de uitvoering van de dienst opkomt, terstond aan SHA mede te delen, zodat SHA de kans krijgt het probleem op te lossen. Indien de Wederpartij dit probleem niet terstond mededeelt, vervalt het recht hierover een klacht in te dienen.
 • 18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 18.3 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SHA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Artikel 19. Vindplaats en wijzigingen Voorwaarden

 • 19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 • 19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 • 19.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie 15/08/2017

Print