Algemene Voorwaarden Amsterdam Boat Experience bv

Sloephurenamsterdam.nl is onderdeel van Amsterdam Boat Experience B.V.

Besloten vennootschap onder gebruikelijk regime Amsterdam Boat Experience B.V. (hierna: Amsterdam Boat Experience) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63338653 en is statutair gevestigd aan de Leliegracht 50 D in Amsterdam.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het hierna beschreven verstaan:
1.1 Amsterdam Boat Experience: De verhuurder, Amsterdam Boat Experience handelend onder de naam Amsterdam Boat Experience.
1.2 Huurder: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Amsterdam Boat Experience een aanbieding heeft gedaan of met wie een Amsterdam Boat Experience overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: Amsterdam Boat Experience en de huurder gezamenlijk.
1.4 Passagiers: Huurder en de passagiers die met of namens de Huurder meevaren.
1.5 Diensten: Het door Amsterdam Boat Experience verhuren van een bemand Vaartuig.
1.6 Vaartuig: Het vaartuig waarmee Amsterdam Boat Experience haar diensten aanbiedt aan de huurder.
1.7 Bemand Vaartuig: Een vaartuig met een door Amsterdam Boat Experience verstrekte schipper die gedurende de huurperiode zorgt voor het besturen van het vaartuig.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Amsterdam Boat Experience aan of met de huurder.
2.2 Eenieder die gebruikmaakt van de Diensten van Amsterdam Boat Experience en/of een vaartuig van Amsterdam Boat Experience betreedt wordt geacht kennis van deze Algemene Voorwaarden te hebben genomen. De huurder staat er voor in dat ieder van de passagiers voorafgaand aan het betreden van een Vaartuig kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer Amsterdam Boat Experience daar vooraf schriftelijk en nadrukkelijk toestemming voor verleent.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze vooraf door Amsterdam Boat Experience schriftelijk en nadrukkelijk zijn aanvaard.
2.5 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan overleggen, ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
2.6 Amsterdam Boat Experience houdt zich het recht voor de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit redelijkerwijs verlangen. De huurder aanvaardt nu voor in dat geval dat de Algemene Voorwaarden die op grond van deze bepaling zullen worden gewijzigd, voor de huurder bindend zijn ten aanzien van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, nadat de huurder deugdelijk van deze wijziging door Amsterdam Boat Experience op de hoogte is gesteld.
2.7 Eventuele wijzigingen in en/of aanvullende afspraken op de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn pas bindend, wanneer deze schriftelijk en nadrukkelijk door Amsterdam Boat Experience zijn bevestigd.

Artikel 3 – Gedragsregels

Bij het aangaan van een overeenkomst tussen Partijen zal de huurder zich houden aan en garandeert de huurder dat de passagiers zich houden aan de hierna beschreven gedragsregels (die ook door Amsterdam Boat Experience worden verstrekt voorafgaand aan of bij aanvang van de verhuur van het Vaartuig):
3.1 Alle gebruik van het vaartuig is volledig voor eigen risico en rekening:
3.2 Bij het gebruik van een vaartuig is slechts toegestaan binnen het Amsterdamse binnenwater, bestaande uit de grachten en de Amstel, zoals ook aangeduid op de door Amsterdam Boat Experience te verstrekken kaart voorafgaand aan het gebruik van het Vaartuig (het “Gebied”). Buiten het Gebied varen is niet toegestaan.
3.3 Huurder zal alle wet- en regelgeving met betrekking tot het bevaren van het Gebied strikt naleven, waaronder begrepen het naleven van maximumsnelheden, vaarrichting en overige geboden en verboden:
3.4 Huurder verklaart en garandeert dat het maximum aantal passagiers op het vaartuig op geen enkel moment gedurende de huur van zodanig vaartuig overschreden zal worden:
3.5 De huurder verklaart dat geen van de Passagiers jonger is dan achttien jaar of dat de Passagiers die wel jonger zijn dan achttien (18) jaar geen alcohol en/of drugs zullen consumeren aan boord van het vaartuig:
3.6 Het is slechts toegestaan om te zitten in het vaartuig tijdens het varen, andere houdingen zijn niet toegestaan:
3.7 Bij het gebruik van een vaartuig is het niet toegestaan om dit vaartuig zonder toezicht achter te laten:
3.8 Het is niet toegestaan afval overboord te gooien. Passagiers zullen het vaartuig na afloop van de huurperiode leeg en schoon opleveren:
3.9 Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan aan boord van het vaartuig of op de steiger van Amsterdam Boat Experience:
3.10 Het gebruik van materialen die het interieur van een vaartuig kunnen beschadigen is niet toegestaan:
3.11 Het dragen van schoeisel met hakken is niet toegestaan:
3.12 Alle kinderen jonger dan acht (8) jaar en alle kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht om een reddingsvest te dragen aan boord van het vaartuig en op de kade:
3.13 De huurder en de passagiers dienen altijd rekening te houden met andere vaarders en omwonenden van het gebied. Het veroorzaken van enige vorm van (geluids-)overlast is niet toegestaan:
3.14 Huisdieren zijn in/op de door Amsterdam Boat Experience gebruikte zaken, waaronder steigers en vaartuigen niet toegestaan:
3.15 Meenemen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan, met uitzondering van voorafgaande toestemming van Amsterdam Boat Experience:
3.16 Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig (onder) te verhuren:
3.17 De huurder en de passagiers zijn altijd gehouden alle aanwijzingen van Amsterdam Boat Experience en haar medewerkers (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de schipper) stipt en zonder uitstel op te volgen.

Artikel 4 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Amsterdam Boat Experience gemaakte offertes en aanbiedingen gelden voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
4.2 Amsterdam Boat Experience is slechts aan aanbiedingen en/of offertes gebonden wanneer de aanvaarding hiervan binnen dit termijn schriftelijk wordt bevestigd door de huurder. Wanneer Amsterdam Boat Experience de huurder offertes dan wel aanbiedingen heeft gedaan voor meerdere vaartuigen, geldt – in afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde – een termijn van 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Amsterdam Boat Experience is slechts aan aanbiedingen en/of offertes gebonden wanneer de aanvaarding hiervan binnen dit termijn schriftelijke wordt bevestigd door de huurder.
4.3 Amsterdam Boat Experience kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan of moet kunnen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 De huurder (of bij een rechtspersoon, een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon) zal uiterlijk bij aanvang van de huur een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Amsterdam Boat Experience ter beschikking stellen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Amsterdam Boat Experience spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in de overeengekomen diensten uit te voeren.
5.2 Amsterdam Boat Experience behoudt zich het recht voor bepaalde (onderdelen van de) diensten te laten verrichten door derden.
5.3 Amsterdam Boat Experience heeft altijd het recht om een ander vaartuig in te zetten dan weergegeven op foto’s en/of overeengekomen, op voorwaarde dat zodanig vaartuig eveneens geschikt is voor het aantal personen van de groep waarvoor tijdig een reservering is gemaakt door de huurder. Huurder heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding. Amsterdam Boat Experience streeft ernaar dat wanneer er een vervangend vaartuig ingezet dit van dezelfde of hogere kwaliteit is.
5.4 Wanneer de Huurder niet op de overeengekomen tijd aanwezig is op de overeengekomen plaats, zal de vaartijd worden ingekort. Wanneer huurder niet binnen 30 minuten na de overeengekomen tijd alsnog aanwezig is, heeft Amsterdam Boat Experience het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomend geval is huurder een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de totale facturen.
5.5 Het is verantwoordelijkheid van de huurder om Amsterdam Boat Experience te voorzien van juiste en volledige informatie die noodzakelijk is of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de huurder de benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Amsterdam Boat Experience heeft verstrekt, komt voor rekening van de huurder.
5.6 Het is de huurder niet toegestaan om enig recht van intellectuele eigendom van Amsterdam Boat Experience, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website van Amsterdam Boat Experience, de naam en het logo van Amsterdam Boat Experience, te gebruiken, bewerken of verwijderen.
5.7 Het is de huurder niet toegestaan om enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de organisatie van) Amsterdam Boat Experience, haar vaartuigen en/of op een andere manier vertrouwelijke informatie op enigerlei manier te gebruiken.

Artikel 6 – Prijs en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijsopgaven van Amsterdam Boat Experience en alle bedragen die Amsterdam Boat Experience in rekening brengt aan de huurder zijn inclusief btw en in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen overeen is gekomen. 6.2 De betaling van de huurder aan Amsterdam Boat Experience moet geschieden conform de op de factuur en/of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden.
6.3 De Huurder is van rechtswege in verzuim wanneer de betalingstermijn is verstreken. Vanaf zodanig moment is Amsterdam Boat Experience gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen die op dat moment geldt vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Bovendien is Amsterdam Boat Experience in dat geval gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de huurder gehouden al Amsterdam Boat Experience ’s kosten, zowel in- als buiten rechte, aan Amsterdam Boat Experience te vergoeden.
6.4 Amsterdam Boat Experience behoudt zich altijd het recht voor om vooruitbetaling te verlangen van de Huurder. 6.5 Bij girale betalingen geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Amsterdam Boat Experience, bij contante betaling geldt alleen de door Amsterdam Boat Experience uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.
6.6 Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Amsterdam Boat Experience op de huurder direct opeisbaar.
6.7 In het geval de huurder een rechtspersoon is, zal de huurder nooit gerechtigd zijn tot verrekening van het door hem aan Amsterdam Boat Experience verschuldigde.
6.8 Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle huurders hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 7 – Annulering van de overeenkomst

7.1 De huurder kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot acht weken voor aanvang van de huurperiode. De huurder dient Amsterdam Boat Experience hiervan tijdig schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te stellen.
7.2 Wanneer de Huurder niet verschijnt op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip, geldt dit niet als een (geldige) annulering.
7.3 Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd binnen de termijn van acht tot vier weken is de huurder Amsterdam Boat Experience een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 25% van de overeengekomen huurprijs. 50% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de huurperiode; 75% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen twee weken en 7 dagen. 100% van de overeengekomen huurprijs bij annulering zeven dagen of minder voor aanvang van de huurperiode, vermeerderd met een vergoeding van eventuele andere al door Amsterdam Boat Experience gemaakte kosten of verplichtingen die aangegaan zijn met het oog op de toekomstige prestatie.
7.4 Tijdens grote (vaar)evenementen kan Amsterdam Boat Experience van de annuleringsvoorwaarden in deze bepalingen afwijken. In dat geval staan de aangepaste annuleringsvoorwaarden duidelijk vermeld in de overeenkomst tussen Amsterdam Boat Experience en de huurder.
7.5 Aanpassingen van de catering en overige diensten kan tot 72 uur voor de start van de huurperiode kosteloos geschieden. Wanneer de huurder annuleert binnen deze 72 uur voor aanvang van de huurperiode, is de huurder 100% van de overeengekomen prijs van deze catering of overige diensten verschuldigd aan Amsterdam Boat Experience.

Artikel 8 – Ontbinding en opschorting

8.1 Onverminderd de rechten van Amsterdam Boat Experience op grond van de wet, geldt dat wanneer de Huurder een van zijn verplichtingen tegenover Amsterdam Boat Experience niet nakomt, Amsterdam Boat Experience het recht heeft de (verdere) uitvoering van de met de huurder gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel op de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het staat Amsterdam Boat Experience in dit kader vrij om een overeenkomst gedurende de uitvoering daarvan te ontbinden bij niet-nakoming door de passagiers van de op hen rustende verplichtingen op grond van de in artikel 3 bedoelde gedragsregels.
8.2 Ingeval de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de Huurder geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Amsterdam Boat Experience het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
8.3 Door de Huurder kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Amsterdam Boat Experience na deugdelijke aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, en wel zodanig dat van de Huurder in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Amsterdam Boat Experience is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting wanneer deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.
9.2 Onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden in ieder geval begrepen: stormschade, natuurrampen, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, ijsgang, hoogwater, vroeg invallende duisternis, technische calamiteiten, oproer, transport belemmeringen, pandemie, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, evenals tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Amsterdam Boat Experience gebruikmaakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
9.3 In aanvulling op het in artikel 9.2 bepaalde, worden onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden ook begrepen: (i) Dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter; (ii) Aanhoudende onweersbuien; en (iii) Windkracht 6 of hoger bij verhuur van een Bemand Vaartuig.
9.4 Amsterdam Boat Experience heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Amsterdam Boat Experience zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.5 In het geval van overmacht kan de Huurder geen schadevergoeding, restitutie of vergoeding van Amsterdam Boat Experience eisen.

Artikel 10 – Catering

10.1 Wanneer de huurder een vaartuig wenst te huren inclusief catering, dan wordt die catering uitsluitend verzorgd door derden ingeschakeld door Amsterdam Boat Experience.
10.2 De kosten van de catering zullen – op verzoek van huurder – door Amsterdam Boat Experience opgenomen worden in de offerte en/of aanbieding.
10.3 Amsterdam Boat Experience koopt catering in bij derde partijen. Amsterdam Boat Experience is nooit aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van of verband houdend met catering uitgevoerd door derden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de Huurder

11.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig, gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
11.2 De huurder is aansprakelijk voor schade aan zaken van Amsterdam Boat Experience of zaken van derden, wanneer deze voortvloeien uit en/of verband houden met niet-nakoming, onrechtmatige daad, roekeloos handelen, handelen in strijd met de in artikel 3 bedoelde gedragsregels en/of nalaten van passagiers.
11.3 De huurder verplicht zich ontstane schade door welke oorzaak dan ook tijdens of direct na het ontstaan hiervan bij de dienstdoende schipper, de conciërge op de vertrekplaats van het vaartuig, dan wel Amsterdam Boat Experience te melden. Van het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door huurder gemelde schade wordt door de schipper een verklaring opgemaakt. Deze schadeverklaring wordt voor het verlaten van de boot door de huurder ondertekend. Het opmaken van deze schadeverklaring door de dienstdoende schipper is uitsluitend bedoeld als verslaglegging van de (omvang van de) schade.
11.4 De schipper altijd bevoegd bagage van de passagiers naar eigen inzicht te weigeren.
11.5 Huurder verklaart en garandeert dat ieder van de passagiers bekend is dat het vaartuig op eigen risico wordt betreden, bekend is met de risico’s van het betreden van en varen met een vaartuig en vrijwaart Amsterdam Boat Experience voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade die is opgelopen aan boord van het Vaartuig, dit met uitzondering van schade die is ontstaan door handelen of nalaten van Amsterdam Boat Experience en/of van een schipper op een Bemand Vaartuig.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Amsterdam Boat Experience

12.1 Amsterdam Boat Experience is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met letsel dan wel het overlijden van passagiers en/of schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagiers, voorafgaand, tijdens of als gevolg van het huren van een vaartuig van Amsterdam Boat Experience, met uitzondering van schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van Amsterdam Boat Experience of een van haar medewerkers.
12.2 Amsterdam Boat Experience is nooit aansprakelijk voor schade van passagiers, ontstaan door vertraging door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na de vaartocht is opgetreden, met uitzondering van schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van Amsterdam Boat Experience of een van haar medewerkers.
12.3 Wanneer en voor zover Amsterdam Boat Experience aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
12.4 Voor zover Amsterdam Boat Experience aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, zal Amsterdam Boat Experience in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de door Amsterdam Boat Experience op grond van de overeenkomst aan de huurder gefactureerde bedrag exclusief btw.
12.5 De rechtsvordering van de Huurder tot vergoeding op grond van de door haar geleden schade vervalt wanneer ze wordt ingesteld na verloop van een jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Conflicten die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
13.3 Wanneer de Huurder een in Nederland woonachtige natuurlijk persoon is, zullen – in afwijking van het in artikel 13.2 bepaalde – conflicten die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Huurder.

7 oktober 2022, Amsterdam